PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.


"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".NÁZOV PROJEKTU:

Veda pre život

 

PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE:

Názov operačného programu

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

Názov priority

Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce

Názov opatrenia

Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach

 

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:

Región (NUTS II)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

 

CIELE PROJEKTU:

  • Popularizácia vedy, výskumu, vývoja v spoločnosti, najmä u mladých ľudí / ZŠ a SŠ / v období rozhodovania sa o budúcom povolaní, prostredníctvom interaktívnych prezentačných putovných výstav a seminárov s celoslovenským dopadom.
  • Zapojenie pedagógov a vedeckých pracovníkov do popularizácie vedy, výskumu a vývoja pomocou realizácie interaktívnych exponátov a učebných pomôcok na základe ich skúseností a nápadov.
  • Aktivizácia a motivácia pedagógov a vedeckých pracovníkov pri hľadaní vhodných spôsobov ako zvýšiť záujem študentov o vedu, výskum, vývoj a nové technológie.
  • Popularizácia vedy v spoločnosti s dôrazom na objasnenie jej významu pre spoločnosť populárnou formou.

 

Vytvoriť trvalo udržatelný projekt putovných výstav a seminárov a súťaží s cieľom popularizácie vedy, výskumu, vývoja a popularizácie moderných technológií.
Vďaka realizácii projektu dôjde zo strednodobého a dlhodobého hľadiska k zlepšeniu kvality zásobovania trhu práce o záujemcov o vedu a výskum v našej spoločnosti, čo je nevyhnutným predpokladom rozvoja vedy a výskumu v našej spoločnosti.
V období rozhodovania sa k profesnej orientácii je nevyhnutné zaujímavou a názornou formou predstaviť študentom ZŠ a SŠ nové trendy vo vede, výskume v oblasti technických a prírodných vied pomocou zaujímavých a názorných exponátov prezentujúcich najmodernejšie súčasné trendy.
Veľký význam pripisujeme prezentácii vedy a výskumu v širokej spoločnosti populárnou formou so snahou objasniť význam pre vývoj spoločnosti. Tématické okruhy sú navrhnuté tak aby bolo možné spropagovať najviac sa rozvíjajúce oblasti vedy a výskumu.

 

CIEĽOVA SKUPINA:

Priamou cieľovou skupinou projektu sú študenti základných a stredných škôl, v období rozhodovania sa o ďalšej orientácii so zreteľom na budúce povolanie.

Taktiež nezanedbatelný je vplyv na ich učiteľov ktrorý budú do projektu zapojení a taktiež rodičov, ktorí budú na interaktívne výstavy pozývaní. Tí majú najvýraznejší vplyv pri rozhodovaní sa mladých ľudí o budúcom povolaní.

Do projektu predpokladáme aktívne zapojiť cca 200 učiteľov a odhad účastníkov výstav a seminárov je cca 500 učiteľov a 10000 žiakov a študentov a cca 1000 rodičov.

V popoludňajších hodinách bude výstava prístupná širokej verejnosti čo pri 8 výstavách v krajských mestách po cca 20 dní predstavuje odhadovanú návštevnosť 20 – 50 tisíc návštevníkov.

Benefit z realizácie projektu je samozrejme cielený na samotných žiakov, ktorých novo získaný pohľad na moderné trendy vo vede, výskume, vývoji a moderných technológiách usmerní v prefesnej orientácií.

Vďaka realizácií projektu, je možné výrazne zvýšiť pozitívny záujem celej spoločnosti na oblasť vedy, výskumu, vývoja.

 

REALIZÁCIA VÝSTAV

Výstava bude realizovaná s celoslovenskou pôsobnosťou v krajských mestách v spolupráci so školami a inštitúciami MŠ SR. Predpokladá sa trvanie expozície cca 20 dní v jednom kraji s propagáciou podujatia 2 týždne vopred a samozrejme počas výstavy. Výstava prebehne v krajoch západného, stredného a východného Slovenska.

Súčasťou výstav bude úvodný seminár venovaný najmodernejším trendom v oblasti vedy a výskumu, ktorého sa zúčastnia učitelia z regiónu.

Súčasťou akcie bude aktívna webstránka venovaná popularizácii vedy a výskumu v oblasti technických a prírodných vied, ako aj aktualitám z výstavy, na stránke môžu odborníci odpovedať na otázky z oblasti vedy, najmä na otázky týkajúce sa samotných javov prezentovaných na výstave.

Popularizácia akcie bude prebiehať v spolupráci s masmédiami, mediálnymi partnermi a školami daného kraja, ktorých študenti navštívia výstavu.

Na výstave budú aktívni kurátori, ktorí okrem samotného sprevádzania výstavou, prezentácie exponátov budú poskytovať aj služby kariérneho poradenstva v oblasti možnosti ďalšieho štúdia v oblasti prírodovedných a technických odborov ako aj možnostiach vedeckej kariéry po ukončení štúdia.